Znaczenie ustawy w systemie prawnym

Definicja pojęcia „ustawa” jest dość jednoznaczna, jest to akt normatywny, który jest uchwalany przez parlament (przy czym warto podkreślić, że żaden inny organ nie ma kompetencji uchwalania ustaw, jest to tak zwana zasada wyłączności parlamentu) w trybie ustawodawczym, którego zasady postępowania opisuje konstytucja.

Ustawa może regulować wszystkie dziedziny życia.

Ze względu na to, że w hierarchii aktów prawnych ustawa zajmuje drugie miejsce musi być zgodna z konstytucją, która stoi na czele wspomnianej hierarchii.

Materia ustawodawcza, czyli ogół spraw, które mogą być regulowane tylko przez ustawę to prawa, wolności, obowiązki obywateli i ich organizacji oraz ciężary na nich nakładane czy też kompetencje organów państwa.

Ustawa zawiera przepisy, z których wyintepretować można normy prawne o charakterze generalnym i abstrakcyjnym.

W systemie prawnym można wyróżniać ustawy biorąc pod uwage różne kryteria, takie jakie tematyka ustawy czy jej funkcje w kształtowaniu systemu prawnego.

Na przestrzeni polskich dziejów istniały także ustawy, które były wydawane przez parlament w trybie ustawodawczym, ale nie zawierały one norm postępowania, a ustalały coś, przykładowo upływ kadencji Sejmu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

http://adwokatmikolajczak.pl/uslugi.html Sąd rejonowy w Elblągu www.3--3.org